In de afgelopen periode hebben wij met het Management Team van enkele van onze klanten in de internationale groothandel een strategietraject doorlopen. Met als doel de strategie voor de komende 3 jaar te herijken, aan te scherpen of te vernieuwen, maar vooral ook te vertalen naar concrete maatregelen om de doelen/resultaten daadwerkelijk te realiseren. Dit laatste lijkt voor de hand liggend, maar krijgt regelmatig te weinig aandacht waardoor missie/visie/strategie als goede ideeën/voornemens in het luchtledige blijven hangen.

Strategisch plan in 5 stappen

In de vorm van goed voorbereide workshops doorliepen wij met het Management Team van de internationale groothandels de volgende stappen:

  1. Doorlichten mark/bedrijf: gezamenlijke beeldvorming van de huidige en verwachte toekomstige (interne/externe) situatie van het bedrijf vanuit verschillende perspectieven
  2. Strategisch kader ontwikkelen: gezamenlijke visie op de huidige markt en de bedrijfssituatie creëren en deze vertalen in heldere missie, visie en strategieën met concrete doelen en doelstellingen
  3. Organisatie vormgeven: kenmerken van de toekomstige organisatie van het bedrijf bepalen, die nodig is om de strategie/doelen te kunnen realiseren
  4. Roadmap bepalen: doseren van de te realiseren doelen qua prioriteit en tijd met als doel een haalbare uitwerking
  5. Financieel plan opstellen: strategisch plan vertalen in financiële prognoses voor de korte en middellange termijn (zowel qua resultaat als qua liquiditeit)

Strategy Map

De Strategy Map, oorspronkelijk ontwikkeld door Robert Kaplan en David Norton*, is door ons vrij vertaald en geschikt gemaakt voor praktische toepassing in het MKB. Op een A3 worden de belangrijkste causale relaties tussen menselijk/organisatie-/informatiekapitaal -> interne bedrijfsprocessen -> onderscheidende toegevoegde waarde voor de klant -> financiële maatregelen -> strategie/missie/visie weergegeven. Hierdoor wordt de strategie transparant en communiceerbaar, maar ook bestuurbaar. Door de causale relaties scherp te krijgen, weet het Management Team aan welke 'knoppen' zij moet draaien.

Roadmap

Naast de Strategy Map, is een A3 met een Roadmap eindproduct van het strategietraject. De strategische maatregelen uit de Strategy Map worden in de Roadmap uitgezet in de tijd op basis van prioriteit en wat haalbaar wordt geacht. Dit concrete plan van aanpak om van 'A naar B' te komen, is de basis voor een gedoseerde realisatie.

Financieel plan

De conclusies van de Strategy Map en de Roadmap komen tot uitdrukking in een taakstellend financieel plan. Prognoses van resultaat, liquiditeit en balans worden voor de komende 2 jaar opgesteld. Voorgaande vindt op maandbasis plaats, om rekening te kunnen houden met seizoenspatronen en fluctuaties in de werkkapitaalbehoefte gedurende het jaar.

Eindproducten

Bovengenoemde eindproducten kunnen uitstekend als basis dienen voor een op te stellen financieringsaanvraag of investment proposal.

Daarnaast is het uitermate geschikt om als leidraad te fungeren voor het periodieke Management Team overleg. Aan de hand van een analyse van de actuele financiële, commerciële en operationele voortgang in relatie tot het strategische plan, worden de consequenties voor de bedrijfsvoering en bijsturings-maatregelen bepaald.

Geïnteresseerd?

 Neemt u dan geheel vrijblijvend en kosteloos contact met mij (Nino Obbes) op (M0629202473).

* auteurs van The Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, 1996