De ondernemer van een fashion groothandel met een eigen label en een sterke positie in Nederland en de omringende landen, benaderde ons om een toekomstbestendige strategie te ontwikkelen én te realiseren aan de hand van onze beproefde methode 'Strategisch Bedrijfsplan in 5 stappen'. Na Stap 1 Doorlichten Markt/Bedrijf werd besloten om Kwalitatief Marktonderzoek te doen onder een aantal belangrijke klanten in Nederland om de conclusies van de doorlichting te toetsen, waaronder het onderscheidende vermogen van het bedrijf, de positionering ten opzichte van haar concurrenten, en suggesties voor verdere ontwikkeling te vernemen. Hierin werd de onderscheidende signature en aanpak van (het team van) het bedrijf bevestigd, op grond waarvan in Stap 2 een strategie werd geformuleerd om voorgaande te versterken, de marktmogelijkheden in de verschillende landen verder te benutten en de organisatie verder te ontwikkelen. Momenteel begeleiden we de ondernemer bij Stap 3 Organisatie vormgeven.

Quote van de ondernemer:

"Nino Obbes heeft ons laten zien waar we onderscheidend/het beste in zijn en werkt 'hands on' mee aan het realiseren van de voorgenomen veranderingen"

Onze methode 'Strategisch Bedrijfsplan in 5 stappen' bestaat uit de volgende stappen:

  1. Doorlichten Markt/Bedrijf: gezamenlijke beeldvorming van de huidige en verwachte toekomstige (externe/interne) situatie van het bedrijf vanuit verschillende perspectieven. Optioneel Kwalitatief Marktonderzoek: een onafhankelijke indicatie krijgen van het beeld van de klanten van het bedrijf van het onderscheidende vermogen, de positionering en marketing mix van het bedrijf ten opzichte van (het aanbod van) haar belangrijkste concurrenten, alsmede de ontwikkelingen in de markt en hoe het bedrijf hierop kan inspelen;
  2. Strategie bepalen: gezamenlijke visie op de toekomst van de markt/het bedrijf creëren en deze vertalen in heldere strategieën met concrete doelen (inclusief missie/kernwaarden, ambities/kerncompetenties, portfolio- en groeistrategie en business model). De strategie wordt weergegeven in een zogeheten 'Strategy Map' waarin de strategische doelen worden doorvertaald naar resultaten, toegevoegde waarde voor de afnemers - stakeholders, interne processen, organisatie en (informatie-)systemen;
  3. Organisatie vormgeven: de kenmerken van de toekomstige organisatie bepalen die benodigd zijn om de strategie/doelen te kunnen realiseren (onder andere: bedrijfsprocessen inrichten, stuurinformatie vaststellen, organisatiestructuur bepalen, leiderschap- en managementstijl bepalen, communicatie en samenwerking vormgeven, cultuuranalyse en -verandering bepalen en benodigde personele kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit bepalen);
  4. Financieel plan opstellen: resultaten-, balans- en liquiditeitsprognoses voor de komende vijf jaar bepalen;
  5. Roadmap opstellen: de Strategy Map vertalen in SMART doelstellingen/prestatiemaatstaven/initiatieven/maatregelen en roadmap voor implementatie opstellen. Optioneel: als Stuurgroep (samen met de ondernemer) op periodieke basis de implementatie begeleiden.