De ondernemer van een internationale groothandel met een eigen merk en een sterke positie in Nederland en de omringende landen, benaderde ons om een toekomstbestendige strategie te ontwikkelen, waarmee het onderscheidende vermogen op lange termijn verder wordt uitgebouwd en de economische waarde van de onderneming wordt verhoogd. Samen met de ondernemer, zijn sleutelfunctionarissen en enkele geselecteerde klanten, hebben wij onze, in de afgelopen 25 jaar ontwikkelde en aantoonbaar succesvolle, methode 'Strategisch Bedrijfsplan in 5 stappen' toegepast en verrijkt met een economische waarde analyse, -berekening en -strategie. Zie hieronder een beknopte beschrijving van de methode.

Quote van de ondernemer: "Door onze onderneming kritisch tegen het licht te laten houden en vervolgens nog meer te focussen op waar we het beste in zijn en daar alles op te richten, boeken we nog betere resultaten en hebben we een concreet plan van aanpak voor het verhogen van de economische waarde"

Onze methode 'Strategisch Bedrijfs- en Waardeplan in 5 stappen' bestaat uit de volgende stappen:

  1. Doorlichten Markt/Bedrijf: gezamenlijke beeldvorming van de huidige en verwachte toekomstige (externe/interne) situatie van het bedrijf vanuit verschillende perspectieven. Voorgaande omvat tevens een Waardeanalyse en -berekening: het bepalen van de prestaties van de onderneming op de belangrijkste waardebepalende factoren en het berekenen van de economische waarde van de aandelen. Optioneel: Kwalitatief Marktonderzoek: een onafhankelijke indicatie krijgen van het beeld van de klanten van het bedrijf van het onderscheidende vermogen, de positionering en marketing mix van het bedrijf ten opzichte van (het aanbod van) haar belangrijkste concurrenten, alsmede de ontwikkelingen in de markt en hoe het bedrijf hierop kan inspelen;
  2. Strategie bepalen: gezamenlijke visie op de toekomst van de markt/het bedrijf creëren en deze vertalen in heldere strategieën met concrete doelen (inclusief missie/kernwaarden, ambities/kerncompetenties, portfolio- en groeistrategie en business model). De strategie wordt weergegeven in een zogeheten 'Strategy Map' waarin de strategische doelen worden doorvertaald naar resultaten, toegevoegde waarde voor de afnemers - stakeholders, interne processen, organisatie en (informatie-)systemen. Tevens wordt de strategie voor waardeverhoging c.q. het verkoop klaar maken van de onderneming uitgewerkt in een zogeheten 'Value Map';
  3. Organisatie vormgeven: de kenmerken van de toekomstige organisatie bepalen die benodigd zijn om de strategie/doelen te kunnen realiseren (onder andere: bedrijfsprocessen inrichten, stuurinformatie vaststellen, organisatiestructuur bepalen, leiderschap- en managementstijl bepalen, communicatie en samenwerking vormgeven, cultuuranalyse en -verandering bepalen en benodigde personele kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit bepalen). Onderdeel hiervan is het vormgeven van de organisatie en systemen die nodig zijn voor Waardecreatie;
  4. Financieel plan opstellen: resultaten-, balans- en liquiditeitsprognoses voor de komende vijf jaar bepalen. Tevens wordt een Economische waarde plan gemaakt inclusief scenario- en gevoeligheidsanalyse. 
  5. Roadmap opstellen: een roadmap voor de implementatie opstellen. Op het gebied van economische waardecreatie wordt een concreet plan van aanpak opgesteld, de zogeheten 'Value Road Map'. Optioneel: op periodieke basis uw sparring partner of begeleider zijn op het gebied van realisatie van de (economische waarde) strategie.

Een vooruitstrevende aannemer met een jarenlange, leidende positie in Nederland op het gebied van advies, ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer van warmte/koude netten en systemen, speelt optimaal in op de energietransitie (van gas los) en biedt (opkomende) energiebedrijven een (totaal-)oplossing voor hun uitdagingen.

De ondernemers benaderden ons voor begeleiding bij het toekomstbestendig maken c.q. herijken van hun strategie (van vijf jaar geleden), het vertalen hiervan naar de ontwikkeling van de organisatie en een roadmap die leidend is voor de sturing van het bedrijf op hoofdlijnen gericht op het gedoseerd en het daadwerkelijk realiseren van de geformuleerde missie, doelen en ambities.

Aan de hand van onze eigen - in de praktijk aantoonbaar succesvol gebleken - methode 'Strategisch Bedrijfsplan in 5 stappen' hebben wij deze opdracht samen met de ondernemers aangepakt.

Na Stap 1 ‘Doorlichten Markt/Bedrijf’, hebben wij in Stap 2 ‘Strategie bepalen’ samen met de ondernemers het strategisch kader geschetst (missie, visie, kernwaarden, ambities, portfolio- en groeistrategie) en de geformuleerde strategische doelen vertaald naar te bereiken resultaten, waarde voor afnemers-stakeholders, inrichting interne processen en vaststellen benodigde organisatie, mensen, middelen en (informatie-systemen). Voorgaande resulteert in een Strategy Map op 1 A3. Stap 3 ’Organisatie vormgeven’ hebben de ondernemers zelf verder opgepakt. Stap 4 ‘Financieel Plan’ hebben wij in het kader van een Indicatieve Bedrijfswaardering samen met de ondernemers op hoofdlijnen opgesteld. In Stap 5 ‘Roadmap opstellen’ zijn de beslissingen en maatregelen in de tijd uitgezet in een Road map op 1 A3.

Quote van de ondernemers: “Samen met Nino Obbes gingen wij naar de essentie van onze business. Met de Strategy & Roadmap (op 1 A3) hebben wij een instrument in handen om de strategie in de dagelijkse praktijk te realiseren”

More Articles