Een vooruitstrevende aannemer met een jarenlange, leidende positie in Nederland op het gebied van advies, ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer van warmte/koude netten en systemen, speelt optimaal in op de energietransitie (van gas los) en biedt (opkomende) energiebedrijven een (totaal-)oplossing voor hun uitdagingen.

De ondernemers benaderden ons voor begeleiding bij het toekomstbestendig maken c.q. herijken van hun strategie (van vijf jaar geleden), het vertalen hiervan naar de ontwikkeling van de organisatie en een roadmap die leidend is voor de sturing van het bedrijf op hoofdlijnen gericht op het gedoseerd en het daadwerkelijk realiseren van de geformuleerde missie, doelen en ambities.

Aan de hand van onze eigen - in de praktijk aantoonbaar succesvol gebleken - methode 'Strategisch Bedrijfsplan in 5 stappen' hebben wij deze opdracht samen met de ondernemers aangepakt.

Na Stap 1 ‘Doorlichten Markt/Bedrijf’, hebben wij in Stap 2 ‘Strategie bepalen’ samen met de ondernemers het strategisch kader geschetst (missie, visie, kernwaarden, ambities, portfolio- en groeistrategie) en de geformuleerde strategische doelen vertaald naar te bereiken resultaten, waarde voor afnemers-stakeholders, inrichting interne processen en vaststellen benodigde organisatie, mensen, middelen en (informatie-systemen). Voorgaande resulteert in een Strategy Map op 1 A3. Stap 3 ’Organisatie vormgeven’ hebben de ondernemers zelf verder opgepakt. Stap 4 ‘Financieel Plan’ hebben wij in het kader van een Indicatieve Bedrijfswaardering samen met de ondernemers op hoofdlijnen opgesteld. In Stap 5 ‘Roadmap opstellen’ zijn de beslissingen en maatregelen in de tijd uitgezet in een Road map op 1 A3.

Quote van de ondernemers: “Samen met Nino Obbes gingen wij naar de essentie van onze business. Met de Strategy & Roadmap (op 1 A3) hebben wij een instrument in handen om de strategie in de dagelijkse praktijk te realiseren”

De ondernemer van een fashion groothandel met een eigen label en een sterke positie in Nederland en de omringende landen, benaderde ons om een toekomstbestendige strategie te ontwikkelen én te realiseren aan de hand van onze beproefde methode 'Strategisch Bedrijfsplan in 5 stappen'. Na Stap 1 Doorlichten Markt/Bedrijf werd besloten om Kwalitatief Marktonderzoek te doen onder een aantal belangrijke klanten in Nederland om de conclusies van de doorlichting te toetsen, waaronder het onderscheidende vermogen van het bedrijf, de positionering ten opzichte van haar concurrenten, en suggesties voor verdere ontwikkeling te vernemen. Hierin werd de onderscheidende signature en aanpak van (het team van) het bedrijf bevestigd, op grond waarvan in Stap 2 een strategie werd geformuleerd om voorgaande te versterken, de marktmogelijkheden in de verschillende landen verder te benutten en de organisatie verder te ontwikkelen. Momenteel begeleiden we de ondernemer bij Stap 3 Organisatie vormgeven.

Quote van de ondernemer:

"Nino Obbes heeft ons laten zien waar we onderscheidend/het beste in zijn en werkt 'hands on' mee aan het realiseren van de voorgenomen veranderingen"