Via een accountant uit ons netwerk, De Wolf en Partners, werden wij in contact gebracht met twee bedrijven in de regionale voedingsmiddelenindustrie die het voornemen hebben om hun bedrijven, met ondersteuning van een landelijke speler, samen te voegen in een nieuw bedrijf met als doel de efficiency te verbeteren, gezamenlijk de toegevoegde waarde voor de klant te vergroten en bedrijfsopvolging mogelijk te maken. Als onafhankelijk adviseur kregen wij de opdracht om samen met de drie belanghebbenden te onderzoeken of een fusie in alle facetten en voor alle belanghebbenden haalbaar is.

Doel fusie

De sector waarin de twee bedrijven en de landelijke speler actief zijn, wordt gekenmerkt door een sterke druk op de prijzen  door de kracht van de steeds meer landelijk opererende afnemers, de concentratie van de concurrenten en het steeds homogener worden van het product in de ogen van de consument. Hiernaast staat de rentabiliteit van de regionale bedrijven de laatste jaren mede onder druk door de economische situatie. Tenslotte willen de directeur-eigenaren binnen enkele jaren (geleidelijk) uittreden en hiervoor een goede (financiële) basis creëren. De landelijke speler wil deze fusie graag ondersteunen omdat zij als opdrachtgever van de bedrijven de continuïteit van de productie in de regio wil borgen.

Gezien de eventueel verschillende belangen van de drie betrokken partijen, werden wij gevraagd om vanuit een objectief standpunt de haalbaarheid van de fusie in alle facetten vast te stellen en bij te dragen aan een gezamenlijke visie op en commitment voor de fusie van de belanghebbenden.

Haalbaarheidsstudie

Gestart werd met een markt- en bedrijfsanalyse/–beoordeling vanuit de optiek van het nieuwe bedrijf en de afzonderlijke bedrijven. Vervolgens werden de beschikbare financiële kengetallen op hoofdlijnen verwerkt in een begroting van de exploitatie, de liquiditeit en de financieringsbehoefte. Tevens werd de financierbaarheid van het nieuwe bedrijf vastgesteld. Vervolgens werd een bedrijfswaardering verricht voor de afzonderlijke bedrijven en het nieuwe bedrijf om de waarde van ieders inbreng en de waarde-creatie door de fusie te bepalen. Op grond hiervan is een denkrichting voor een transactiemodel ontwikkeld dat in een later stadium zal worden uitonderhandeld en in fiscaal-juridische aspecten zal worden uitgewerkt. Daar de fusie ook personele gevolgen (sanering) zal hebben, is de impact hiervan op hoofdlijnen door ons uitgewerkt in een advies.

Conclusie en vervolg

Door het gevolgde proces en het geschetste, objectieve beeld is er een gedeelde visie ontstaan en is besloten met het fusietraject te vervolgen en de hoofdlijnen uit de haalbaarheidsstudie verder in detail uit te werken.

Quote van de klant

“Nino Obbes is er in geslaagd een goed en objectief beeld te schetsen van een haalbare fusievorm en heeft de betrokken partijen op één lijn gebracht”